Ecologisch proces

 

Het ecologisch proces is niet eenduidig. Onderstaand staat een stappenplan beschreven die aan de orde kan zijn bij activiteiten.

 

quickscan flora en fauna

Betreft een verkennende fase van een natuurtoets. 

aanvullend onderzoek

Uit de quickscan blijkt of aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de te verwachten beschermde soorten en functies vast te stellen danwel uit te sluiten.

ontheffingsaanvraag

Indien beschermde soorten en functies aanwezig zijn en door de activiteiten verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden . Aantoonbaar werken conform een goedgekeurde gedragscode kan een ontheffingsplicht voorkomen. Ontheffing voor beschermde soorten wordt beoordeeld op de onderbouwing van  de wettelijke belangen, de alternatievenafweging en de staat van instandhouding.

ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol wordt beschreven hoe met de planten- en diersoorten in relatie met de voorgenomen activiteit wordt omgegaan. Een ecologisch werkprotocol kan opgesteld worden om  vast te leggen hoe overtreding op voorhand wordt voorkomen (zorgplicht) of betreft een plicht vanuit een ontheffing

ecologische begeleiding

Als de activiteiten worden uitgevoerd onder ecologische begeleiding, wordt de kwaliteit van de te nemen maatregelen beter geborgd  en kan bijsturing worden gegeven.

monitoring

Indien in de ontheffingsaanvraag niet bewezen effectieve maatregelen zijn opgenomen wordt  vanuit de verleende ontheffing veelal een monitoringsplicht opgelegd. Dit om te onderzoeken of de voorgestelde maatregelen zullen voldoen om de staat van instandhouding van de soorten te kunnen garanderen.

OFFERTE

 

De prijs  van een quickscan flora en fauna is afhankelijk van  verschillende facetten, waaronder de grootte van de locatie, de ligging en of het een uitgebreide toetsing betreft.
Wilt  u vrijblijvend een offerte aanvragen? Bel of mail gerust.
 
VRAGEN?
 
Wanneer ecologisch onderzoek?

o.a.

 

Ruimtelijke ontwikkeling/

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning nodig dan kan natuur daar deel van uitmaken. Voor de natuur geldt echter niet altijd een aanhaakplicht. De Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) kent diverse onderdelen, waarbij een bestemmingsplan getoetst dient te worden aan de uitvoerbaarheid of aan de indieningsvereisten vanuit de Mor (Wabo). 

Bestendig beheer en onderhoud

Bestendig beheer en onderhoud vindt meestal plaats conform een goedgekeurde gedragscode. In de gedragscode staat vermeldt dat vooraf een controle naar beschermde soorten dient te worden uitgevoerd en beschermde soorten en functie gemarkeerd moeten worden in het veld.

Kap- en sloopwerkzaamheden

Voorafgaand aan daadwerkelijke kap- en sloopwerkzaamheden is een ecologisch onderzoek noodzakelijk om duidelijkheid te verkrijgen of beschermde soorten aanwezig zijn. 

Een extra broedvogelcontrole voor algemene broedvogels is een voorbeeld wat  wordt toegepast.

Inrichting

Bij de (her)inrichting van een locatie kan op voorhand rekening gehouden worden met aanwezige natuurwaarden. Een quickscan flora en fauna verschaft inzicht , waardoor bij de ontwerpfase de aanwezige natuurwaarden  zoveel mogelijk kunnen worden ingepast.

Adviesbureau LIVADI, Tel +31(0)6 51 35 66 37 Schandelo 10, 5941 NH, Velden
Gemeente Venlo, Noord Limburg. KvK: 71546901, per 17-6-2019 75093472