top of page

GEBIEDSGERICHTE AANPAK NATUUR

Tijdig in het proces al met ecologie rekening houden kan door de ecologische waarden te borgen in de inrichting. Goede inrichting staat of valt met een het daaropvolgend beheer.

Bij inrichting  van een gebiedsgerichte aanpak kan gedacht worden aan een Natuurinclusief-methode verwoord in een soortmanagementplan. Hierbij wordt  de natuur al bij de voorgenomen activiteiten in de plannen verweven. Daarnaast is Tijdelijke Natuur een optie om natuur tijdelijk in te passen bij gebiedsontwikkelingen. Andere gebiedsgerichte aanpakken kunnen toegepast worden bij de inrichting  van bijvoorbeeld een Ecologische Verbindingszone of bij de omvorming van agrarisch bouwland naar een  meer natuurvriendelijkere  manier van de uitvoering van landbouwactiviteiten. 

Soortmanagement-plannen / 
Tijdelijke Natuur

 

Soortmanagementplan

Door het opstellen van soortmanagementplan (SMP) wordt verwoord hoe met de natuurwaarden omgegaan wordt bij een gebiedsdekkende activiteiten.

 

Aan het soortmanagementplan zal een 0-meting ten grondslag liggen. De maatregelen worden in tijd en ruimte verwoord om inzichtelijk te maken dat de soorten en functies in het gebied gewaarborgd zijn. 

 

Tijdelijke Natuur

Bij gebiedsontwikkelingen kan het interessant zijn om een ontheffing Tijdelijke Natuur aan te vragen. Dit zodat natuur  op (braakliggende) terreinen is toegestaan. Zodra hier dan ontwikkeld wordt is het proces doorloop naar ontheffing niet meer benodigd.  Door de Tijdelijke Natuur krijgt natuur dus tijdelijk een kans en loopt geplande activiteit door de aanwezige natuurwaarden  ten tijde van de activiteiten minder vertraging op. 

VRAGEN?
 
Bij gebiedsgerichte aanpakken is in eerste instantie een startoverleg gewenst. Dit om zoveel mogelijk de koers af te stemmen.
 
STARTOVERLEG?
 

Bedankt! Bericht verzonden.

Voor wie?

o.a.:

 

Woningbouwverenigingen

Overheidsinstanties

Natuurorganisaties

Gebiedsontwikkelaars

IMG_7969.JPG
bottom of page